wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » OWS producentopon
Kontakt
 • Rybka-Producentopon
  Raciborska 304
  44-280 Rydułtowy
  NIP: 647-170-91-78

 • E-mail:sklep@producentopon.pl
 • Telefon536 310 810
  32 4577 609
  502 664 630 Opony DRIFT
 • Godziny działania sklepu8-18

OWS producentopon

Ogólne warunki sprzedaży w firmie P.H.U.P Rybka-Globgum3 Piotr Rybka

 

Zastosowanie

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług przez firmę P.H.U.P Rybka-Globgum3 Piotr Rybka na rzecz Kupującego.

Kupujący, który składa Zamówienie u Sprzedawcy akceptuję niniejsze Warunki .

Wszelkie informacje lub uściślenia telefoniczne pochodzące od Sprzedawcy będą potwierdzone sms zwrotnym by stały się wiążące.

Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, nie powoduje nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień Warunków.

 

Sprzedaż towarów

 

1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy kupna-sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia sprzedaży składanego telefonicznie .

2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówienia telefonicznego , sms lub e-mail .

3. Ogólne Warunki Sprzedaży mogą być podane do wiadomości i akceptacji Kupującego jako:
a. załącznik do wysyłki towaru ,
b. załącznik do oferty, najpóźniej podczas tworzenia zamówienia dla Kupujacego
c. plik dostępny do pobrania na stronie internetowej: www.producentopon.pl/OWS

 

Ceny

 

Towary będą kupowane przez Kupującego po aktualnych cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. Na życzenie Kupującego, Sprzedawca poinformuje Kupującego o aktualnych cenach Towarów.

Ceny wskazane w Ofercie są cenami brutto.

Warunki i termin dostawy

 

1. Sprzedający na podstawie złożonych zamówień przygotowuje zamówienia dla klienta. Potwierdzenie złożonego zamówienia wysyła sms wraz z niezbędnymi danymi i cechami produktu . Brak informacji zwrotnej do zamówienia sprzedaży jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia i akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży.

2. Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.

3. Niezgłoszenie zastrzeżeń przez Kupującego bezzwłocznie po otrzymaniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę przesyłki w transporcie oraz opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.

5. Kupujący przy odbiorze przesyłki jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także spisania w momencie dostawy, w obecności kuriera, protokołu o stanie przesyłki w sytuacji podejrzenia szkody. W przypadku braku takiego protokołu o uszkodzeniach, reklamacja z tytułu uszkodzenia w transporcie automatycznie nie będzie uznana.

6. W przypadku niezależnego od Sprzedającego opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedającemu terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w dostawie towaru Sprzedający informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.

7. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia towarów, które wymaga sporządzenia nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.

8. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży, jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane. Kupujący ponosi wobec Sprzedającego odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia.

 

Warunki i płatności

 

1. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Sprzedającego.

2. Należność za zakupiony Towar będzie uregulowana:

 • gotówką lub za pobraniem przez przedstawiciela firmy kurierskiej,

3. Sprzedający zachowuje prawo własności przedmiotu zamówienia, aż do całkowitej zapłaty ceny przez Kupującego.

 

Gwarancja

 

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w FORMIE PISEMNEJ na adres Sprzedawcy.
2. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
4. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.

 

Zwroty towaru

 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.


Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem:FORMULARZ ODSTĄPIENIA. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wysłać formularz można za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres umieszczony na paragonie lub fakturze lub wysłać na adres poczty elektroniczne reklamacja[małpa]globgum3.pl.
Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie złożonego formularza .
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 

Postanowienia koncowe

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w każdym punkcie powyższych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Gdy taka sytuacja zaistnieje, zmienione Warunki stosuje się do wszystkich Zamówień wydanych po dacie modyfikacji, tak samo dla zamówień uzupełniających lub związanych z wcześniej dokonaną sprzedażą.

2. Kupujący realizując umowę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej. Za siłę wyższą rozumie się okoliczności niezależne od partnerów takie jak: pożar, strajki, powódź, embargo, ograniczenia energetyczne, zakłócenia w transporcie, trzęsienia ziemi itp.

4. W przypadku sporu strony będą dążyły do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych na tle współpracy handlowej.

5. W przypadku braku porozumienia, wszystkie sporne sprawy będą mogły być rozstrzygane przez sąd powszechny lub gospodarczy miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

6. Wszystkich klientów obowiązują powyższe OWS, o ile indywidualna umowa nie stanowi inaczej.

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu